ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató

„KATÁZOM” alkalmazás

Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat

Bevezetés

A Jelen Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat)  az Innovus International Kft. által üzemeltetett KATÁZOM alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató, egyben pedig tartalmazza az Alkalmazás felhasználási feltételeit is.

A jelen Nyilatkozat az Alkalmazás által kezelt, a személyes adat definíciójának megfelelő adatkezelésekről ad tájékoztatást. Az Alkalmazás a Nyilatkozatban szereplő személyes adatkezeléseken túl számos egyéb, a személyes adat fogalmi körébe nem tartozó technológiai és statisztikai adatot is kezel és generál, ezen adatkezelések szabályai nem szerepelnek a jelen Nyilatkozatban.

1. Általános rendelkezések, az Alkalmazás működése és funkciói

1.1 Az Alkalmazás Üzemeltetőjének személye

A KATÁZOM alkalmazást (továbbiakban: Alkalmazás) és a kapcsolódó háttérszolgáltatást az Innovus International Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 5.  B lépcsőház 5.em 3 ajtó., cégjegyzékszám: 01-09-950028; e-mail: info@innovus.hu, továbbiakban: az Alkalmazás Üzemeltetője) biztosítja.

Az Alkalmazás Üzemeltetője egyben a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelője (az adatkezelő) is.

1.2 A Felhasználó

A Felhasználó definíciója:

Felhasználó minden olyan személy, aki az Alkalmazást letölti, abban az Alkalmazás által kért személyes adatai alapján regisztrál, függetlenül attól, hogy az Alkalmazás szolgáltatásait a regisztrációt követően ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem. A Felhasználók természetes személyek. Minden regisztrált Felhasználó adatait az Alkalmazás Üzemeltetője azonos feltételekkel és tartalom szerint kezeli és védi, függetlenül attól, hogy az adott Felhasználó a regisztrációját követően az Alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.

A Felhasználó egyben az általa megadott személyes adatoknak az Alkalmazás Üzemeltetője (mint adatkezelő) által megvalósított személyes adatkezelés érintettje is.

Az Alkalmazás igénybe vétele a Felhasználó (mint egyéni vállalkozó) saját nevében:

A Felhasználó az Alkalmazást csak akkor használja a saját maga – mint természetes személy – nevében és javára, ha a Felhasználó az úgynevezett KATA (kisadózó vállalkozók tételes adója) hatálya alá tartozó, ezen adózási szabályok szerint adózó egyéni vállalkozó. Ez esetben a regisztrációval – minden további vagy külön jogcselekmény nélkül – az Alkalmazás igénybe vételével kapcsolatos jogviszony az Alkalmazás Üzemeletője, és a Felhasználó, mint természetes személy (egyéni vállalkozó) között létrejön.

Az Alkalmazás igénybe vétele a Felhasználó által képviselt gazdasági társaság nevében:

Amennyiben a Felhasználó maga nem a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, a Felhasználó az érdekkörébe tartozó (tulajdonában, résztulajdonában álló, ügyvezetése alá tartozó, vagy a Felhasználóval munkaszerződéssel rendelkező), a KATA hatálya alá tartozó gazdasági társaság nevében és javára regisztrál az Alkalmazásban, ez utóbbi esetben az Alkalmazás szolgáltatásait a Felhasználó érdekkörébe tartozó (a KATA hatálya alá tartozó) gazdasági társaság veszi ténylegesen igénybe. A Felhasználó pedig maga – mint természetes személy – a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság, és az Alkalmazás Üzemeltetője közötti kapcsolattartói feladatokat látja el. Ez esetben az Alkalmazás igénybe vételével kapcsolatos jogviszony az Alkalmazás Üzemeletője, és az Alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság között jön létre (a Felhasználónak az Alkalmazásban történő regisztrációjával, minden további vagy külön jogcselekmény nélkül).

A Felhasználó felelős azért hogy rendelkezzen azokkal a képviseleti jogosultságokkal, amik szükségesek ahhoz, hogy az Alkalmazást az általa képviselt gazdsági társaság igénybe vegye, és a Felhasználó az általa képviselt gazdasági társaság nevében megtehesse az Alkalmazás igénybe vételével kapcsolatos jognyilatkozatokat, a regisztrációt, adatkezelési hozzájárulásokat, és minden egyéb, a jelen Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat által megkívánt hozzájárulást, nyilatkozatot és kötelezettségvállalást megadhasson és megtehessen. Ezeknek a képviseleti jogosultságoknak a meglétét az Alkalmazás Üzemeltetője nem vizsgálja, nem kéri igazolni, hanem – az ellenkező kifejezett bizonyításáig – úgy tekinti, hogy a Felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

A Felhasználó minden nyilatkozatát, kötelezettségvállalását az Alkalmazás Üzemeltetője úgy tekinti, hogy azokat az Alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő (a KATA hatálya alá tartozó) gazdasági társaság nevében és javára tette meg a Felhasználó, az Alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaságot az Alkalmazás igénybe vétele során a Felhasználó képviseli, a Felhasználó által tett nyilatkozatokat az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazás szolgáltatásait tényleges igénybe vevő gazdasági társaság nyilatkozataként kezeli, a Felhasználó részére tett tájékoztatásokat és nyilatkozatokat pedig úgy kell tekinteni, hogy azokat az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazás szolgáltatásait tényleges igénybe vevő gazdasági társaság részére tette meg.

Az Alkalmazás szabálytalan igénybe vétele és jogkövetkezményei:

Amennyiben (i) a Felhasználó úgy regisztrál az Alkalmazásra, hogy maga nem a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, vagy (ii) a Felhasználó az előző alcímben írottak szerint nem képvisel olyan gazdasági társaságot, aki a KATA hatálya alá tartozik, vagy (iii) a Felhasználó által a regisztrációkor megadott adatok bármelyike hamis, vagy (iv) a Felhasználó nnem a saját személyes adatait adja meg a regisztrációkor, úgy az Alkalmazás igénybe vételével kapcsolatos jogviszony érvényesen nem jön létre (sem az Alkalmazás Üzemeltetője és a Felhasználó, sem pedig az Alkalmazás Üzemeltetője, és a Felhasználó által képviselt gazdasági társaság között), az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazásnak a Felhasználó általi használatával kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal, és az Alkalmazás Felhasználó általi használata során akár a Felhasználónál, akár bármely harmadik személynél bekövetkezett károkért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

1.3 A Nyilatkozat hatálya és módosítása

Jelen Nyilatkozat hatálya az Alkalmazás Üzemeltetője által az Alkalmazás használatához kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki. A Nyilatkozat módosításának jogát az Alkalmazás Üzemeltetője fenntartja. Az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználótól származó, erre irányuló kifejezett kérésre (amit a Felhasználónak elektronikus levélben, az Alkalmazás honlapján szereplő elektronikus levélcímre kell küldenie) válasz e-mail formájában tájékoztatja a kérést megfogalmazó Felhasználót a korábbi módosításokról (a tájékoztatást az Alkalmazás Üzemeltetője a kérés elküldésétől számított 30 – harminc – napon belül teszi meg).

A Nyilatkozat módosítása esetén az Alkalmazás Üzemeltetője a módosított Nyilatkozatot az Alkalmazás honlapján közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Alkalmazás Üzemeltetője nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Felhasználók részére. A Nyilatkozat módosításainak hatályosulásához nem szüksége az, hogy a Felhasználók a módosult Nyilatkozatot tudomásul vegyék, ezzel kapcsolatos bármely kifejezett jognyilatkozatot vagy egyéb cselekményt tegyenek.

1.4 Az Alkalmazás működése és funkciói

Az Alkalmazás alapvető működése és funkciója:

Az Alkalmazás egy olyan nyilvántartó applikáció, amiben a KATÁ-s vállalkozások (egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) a kiállított számláikat és bizonylataikat nyilván tudják tartani. A számla és a bizonylat sorszámtartományát, a számla összegét, a kiállított számla vevőjének adatait, és az Alkalmazás által kért, a számlára vonatkozó egyéb adatokat kell a Felhasználónak rögzítenie az Alkalmazásban. A kiállított számlákra vonatkozó adatok közül személyes adatnak kizárólag a kiállított számla vevőjének adatai minősülnek, és ez is csak akkor, ha a kiállított számla vevője természetes személy vagy egyéni vállalkozó. Az Alkalmazás használata fő szabály szerint ingyenes, azonban az Alklmazásnak vannak olyan külön szolgáltatásai (az alábbiakban felsorolt KATA Védőháló, a KONZULTÁCIÓ), amik használata fejében az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználóktól díjazást kér. Az Alkalmazásra regisztrált Felhasználóknak azonban lehetőségük van arra, hogy kizárólag az Alkalmazás ingyenes alapfunkciójának megfelelő szolgáltatásokat vegyék igénybe, a díjköteles külön szolgáltatások (kiegészítő funkciók) igénybe vétele nem kötelező.

Az Alkalmazás Üzemeltetőfe fenntartja a jogot arra, hogy az Alkalmazás Alapfunkciója igénybe vétele kapcsán is díjazást állípson meg, és a már regisztrált Felhasználók részére az Alkalmazás további igénybe vételéta díjazás megfizetésétől tegye függővé. Az Alkalmazás alapszolgáltatásainak mindenkor hatályos díját az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazás honlapján teszi közzé, a díjmódosításra a Nyilatkozat módosítására irányuló, a fenti 1.3-as pont szerinti feltételek irányadóak.

Az Alkamazás kiegészítő funkciója – a KATA Védőháló és a KONZULTÁCIÓ:

Az Alkalmazás részeként az Alkalmazás Üzemeltetője működtet egy kölön felhasználói csoportot is, az úgynevezett KATA Védőháló -ot. A KATA Védőháló szolgáltatásainak igénybe vételére külön kell regisztrálnia a Felhasználónak. A KATA Védőháló szolgáltatásainak igénybe vétele díjköteles, a díjfizetésre kötelezett a (i) a Felhasználó maga, amennyiben a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait a saját nevében, mint a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó veszi igénybe, vagy (ii) a Felhasználó által képviselt, a KATA hatálya alá tartozó gazdasági társaság, ha a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait az általa képviselt, a KATA hatálya alá tartozó gazdasági társaság nevében veszi igénybe. A KATA Védőháló szolgáltatásainak mindenkor hatályos díját az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazás honlapján teszi közzé, a díjmódosításra a Nyilatkozat módosítására irányuló, a fenti 1.3-as pont szerinti feltételek irányadóak.

A KATA Védőháló keretében az arra regisztrált Felhasználók szakmai tanácsadást, a KATA adózás hatálya alá tartozó gazdasági társaságok gazdálkodásával, működtetésével, adózásával, könyvvitelével kapcsolatos ismereteket és tanácsokat kaphatnak. Az Alkalmazás Üzemeltetője ezeknek a tanácsoknak a szakmai megalapozottságáért, jogszabályszerűségéért felelősséget vállal, a Nyilatkozat alábbi 4.2-es pontjában szereplő az Alkalmazás Üzemeltetője felelősségének korlátozására vonatkozó előírások keretei között.

A KATA Védőháló -on megjelent szakmai tanácsadó anyagok, szakmai tanácsok megalapozottsága tekintetében az Alkalmazás Üzemeltetője arra vonatkozóan vállal felelősséget, hogy a kiadott szakmai anyagok és szakmai tanácsok a kiadásuk időpontjában (napján) hatályos jogszabályi és adózási környezetben minősülnek szakmailag pontos és megalapozott tanácsoknak. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok, adózási szabályok folyamatosan, előre nem látható tartalommal és gyakorisággal módosulhatnak, az Alkalmazás Üzemeltetője a kiadott szakmai anyagok és szakmai tanácsok kiadását követő bármely időpontra nézve már nem vállal felelősséget azok szakmai pontosságáért és megalapozottságáért (jogszabályszerűségéért).

Az előző bekezdések szerinti felelősség érvényes az Alkalmazás részét képező Konzultációs szolgáltatásra is.

Az Alkalmazás további kiegészítő funkciója – a BLOG:

Az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazáson belül egy zárt, az Alkalmazásra regisztrált Felhsználók által igénybe vehető „KATA TIPPEK BLOG”-ot (a továbbiakban: BLOG) is működtet. A BLOG igénybe vétele ingyenes, azt bármely, az Alkalmazásra regisztrált Felhasználó igénybe veheti. A BLOG-on történő kommunikáció magyar nyelvű. A BLOG-on a Felhasználók megoszthatják egymással, tapasztalataikat és ismereteiket az Alkalmazás tárgykörén belüli, vagyis a KATA adózással kapcsolatosan. A Felhasználók maguk dönthetnek arról, hogy a BLOG-on folyó kommunikációhoz hozzászólnak-e, vagy a hozzászólás mellőzésével csak követik a BLOG-on folyó kommunikációt, vagy a BLOG-on folyó kummunikáció követését is mellőzik. A BLOG használata során a Felhasználók, amennyiben hozzászólnak, a saját (az Alkalmazásban történő regisztrációkor megadott) teljes nevükkel kerülnek beazonosításra, ezt a nevet a BLOG-on folyó kommunikációt követő többi Felhasználó is látja. A BLOG-on a hozzászólások időrendi sorrendben látszanak. A BLOG-on az Alkalmazás tárgykörén kívüli ügyekben nem lehet hozzászólni, és nem lehet hozzászólni olyan tartalommal, ami jogszabálysértő, bűncselekményt valósít meg, vagy bármely Felhasználó vagy az Alkalmazás Üzemeltetője vagy harmadik személyek számára sértő, lealacsonyító, kirekesztő vagy egyéb módon hátrányos jellegű. Nem lehet továbbá trágár szavakat, kifejezéseket használni a hozzászólásokban.

A fenti feltételeket sértő hozzászólásokat az Alkalmazás Üzemletetője, mint a BLOG adminisztrátora kitörölheti, eltávolíthatja a BLOG bejegyzései közül. Egyéb módon azonban az Alkalmazás Üzemeltetője a BLOG-on történő kommunikációt nem moderálja, és szakmai szempontból sem monitorozza és bírálja felül az egyes hozzászólások tartalmi, szakmai (pl. adózási szakmai vagy számviteli) megalapozottságát. Ebből az következik, hogy a BLOG-on hozzászóló Felhasználók maguk felelnek azért, hogy hozzászólásaik szakmailag megalapozottak, pontosak legyenek. Úgyszintén, a BLOG-on folyó kommunikációt követő Felhasználók maguk döntenek arról, a saját felelősségükre, hogy a BLOG-on folyó kommunikáció alapján szerzett információra vagy ismeretre alapítva bármely gazdálkodási vagy üzleti döntést hozzanak, az ilyen döntésekért kizárólag az adott döntést meghozó Felhasználó elel, a döntés öszes kockázata őt illeti, az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználók által meghozott döntésekért, és azok jogkövetkezményeiért vagy pénzügyi következményeiért semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Adatkezelés

2.1 Az adatkezelés jogalapja és elvei

A Felhasználó által az Alkalmazás haszálata során megadott személyes adatok kezelője (adatkezelő) az Alkalmazás Üzemeltetője. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók az Alkalmazásban történő önkéntes regisztrációval megadják az Alkalmazás által kért személyes adataikat, egyben – kifejezett, az Alkalmazáson keresztül megtett nyilatkozattal – hozzájárulnak a megadott személyes adataiknak az Alkalmazás Üzemeltetője általi kezeléséhez, egyben elfogadják jelen Nyilatkozatot.

Jelen Nyilatkozat a Felhasználóknak az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásának minősül. A Felhasználó feladata és felelőssége, hogy mielőtt az Alkalmazás által kért személyes adatokat megadja, és hozzájárul az Alkalmazáson keresztül az Alkalmazás Üzemeltetője általi adatkezeléshez, a jelen Nyilatkozatot tanulmányozza át, és az ebben foglalt feltételek tudatában adja meg a hozzájárulását az adatkezeléshez.

Az Alkalmazás Üzemeltetője kizárólag a Felhasználók által megadott, valamint a Felhasználóknak az Alkalmazással összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik a Felhasználók jogai maradéktalan érvényesítésére. Az Üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy az Alkalmazás szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatások nyújtása, valamint az Alkalmazás működésének elemzése, fejlesztése. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

2.2 Kezelt adatok köre

A regisztráció során kezelt személyes adatok:

 • a regisztrációkor a Felhasználó email címe (a Felhasználó legyakrabban használt email címe, amit a Felhasználó maga ad meg – a Felhasználó felelőssége az, hogy olyan e-mail címet adjon meg, ami aktív, az arra érkező üzeneteket a Felhasználó valóban megkapja, és amely e-mail cím mögött álló elektronikus postafiókot a Felhasználó rendszeresen követ);
 • a Felhasználó által meghatározott jelszó;

A szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok:

 • amennyiben a Felhasználó egyéni vállalkozó (egyéni vállalkozóként tartozik a KATA hatálya alá, és egyéni vállalkozóként veszi igénybe az Alkalmazás szolgáltatásait), úgy a Felhasználó neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme;
 • a szolgáltatást igénybe vevő KATÁ-s vállalkozások ügyfeleinek adatai (ezek csak akkor minősülnek személyes adatoknak, ha a szolgáltatást igénybe vevő KATÁ-s vállalkozás ügyfele természetes személy vagy egyéni vállalkozó).

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő KATÁ-s vállalkozás gazdasági társaság (akit a szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználó képvisel), úgy ennek a gazdasági társaságnak is meg kell adni a cégadatait (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám), azonban ezek az adatok nem minősülnek személyes adatnak. Úgyszintén nem minősülnek személyes adatnak a szolgáltatást igénybe vevő KATÁ-s vállalkozás ügyfelének adatai, ha az adott ügyfél gazdasági társaság.

Az adatkezelés időtartalma:

A Felhasználó által az Alkalmazásra történő regisztráció, és az Alkalmazás használata során megadott személyes adatokat az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználó által bármikor kezdeményezhető adattörlésig kezeli. A regisztráció, és az Alkalmazás használata során megadott személyes adatokat adatokat az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználó kettő évet meghaladó inaktivitása (ha a Felhasználó az Alkalmazáson történő bármely korábbi aktivitása után két év megszakítás nélkül eltelik úgy, hogy a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait nem használja, oda nem lép be) után automatikusan (a Felhasználó megkérdezése nélkül) törli.

A Felhasználó bármikor jogosult arra, hogy az Üzemeltetőnek küldött elektronikus levélben – amelyet az Üzemeltetőnek az Alkalmazás honlapján feltüntetett elektronkus levélcímére kell küldeni – az Alklmazás által kezelt személyes adatai törlését kérje az Üzemeltetőtől. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha a Felhasználó az Alkalmazás által kezelt személyes adatok törlésére irányuló kifejezett, és egyértelmű kérést fogalmaz meg. Az Üzemeltető az adattörlésnek az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül tesz eleget.

A (bármely okból elvégzett) adattörlést követően a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait a továbbiakban nem használhatja, azokat csak új (sikeres) regisztrációt követően tudja igénybe venni. Az Alkalmazás Üzemeltetője felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatok törlése után az Alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő KATÁ-s vállalkozás sem tudja a továbbiakban igénybe venni az Alkalmazás szolgáltatásait.

Az Alkalmazás Üzemeltetője felhívja a figyelmet arra, hogy az adattörlésre irányuló kérés esetén kizárólag az Alklmazás által kezelt személyes adatok törlésére kerül sor, az Alkalmazás informatikai rendszereiben, azonban az adóhatóság, és a további, jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező hatóságok az Alkalmazás szolgáltatásait igénybe vevő KATÁ-s vállalkozások adatait továbbra is – a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásai szerint – kezelni fogják.

Az Alkalmazás Üzemeltetője a személyes adatokat törli továbbá az alábbi esetekben:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

2.3 Az adatkezelés és az adatfeldolgozás helye, irányadó jog

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelése az Alkalmazás Üzemeltetője székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Alkalmazás Üzemeltetője által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Alkalmazás Üzemeltetője hozza meg. Az Alkalmazás Üzemeltetője magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország.

Az Alkalmazás Üzemeltetője adatfeldolgozóként az alábbi céget vonja be a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésébe: Mova-Conto Kft. (mint adatfeldolgozó). Az adatfeldolgozó magyar jogi személy, az adatfeldolgozás helye Magyarország.

Az Alklamazás Üzemeltetője az Alkalmazás fizetésforgalmi tevékenysége ellátásába (az Alkalmazás díjköteles szolgáltatásai igénybe vételéhez kapcsolódó fizetésforgalmi feladatok ellátásába) bevonja a BARION Payment Zrt.t (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552, Adószám: 25353192-2-43, Közösségi adószám: HU25353192, Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192, Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke). A Barion Payment Zrt. az Alkalmazás fizetésforgalmi tevékenységével kapcsolatos személyes adatkezelés körében adatfeldolgozóént vesz rész, az általa kezelt adatok: a Felhasználó neve, bankszámlaszáma, az általa igénybe vett szolgáltatások, az igénybe vétel időtartama.

Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. Az Alklmazás Üzemeltetője az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

2.4 Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználó a regisztrációs adatlapon meghatározott adatokat adja meg. A megadott adatok célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása. Az Alkalmazás Üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlapon szereplő adatok megadását a regisztráció feltételévé tegye. A regisztráció során megadott adatokat az Alkalmazás Üzemeltetője kezeli.

Amennyiben a Felhasználó – egy ugyanazon nyilatkozat keretében – nem ad kifejezett hozzájárulást az általa megadott személyes adatoknak az Alkalmazás Üzemeltetője általi kezeléséhez, és nem veszi tudomásul a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat feltételeit, úgy ez sikertelen regisztrációnak minősül, és a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait nem veheti igénybe.

2.5 A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a Felhasználó azonosítása, valamint a Felhasználóval – és rajta keresztül az Alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő KATÁ-s vállalkozással (amennyiben az Alkalmazás szolgáltatásait a Felhasználó nem a maga, mint a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, hanem az általa képviselt, a KATA hatálya alá tartozó gazdasági társaság nevében veszi igénybe) – történő kapcsolattartás. A regisztráció során, és ezt követően, az Alkalmazás használatakor a Felhasználó által megadott adatok kezelésének célja ezen túlmenően az Alkalmazás szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése.

Az adatkezelés során az Alkalmazás Üzemeltetője az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően jár el. Az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. Az Alkalmazás Üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a Felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználókat a Nyilatkozat előző 1.3-as pontjában írtak szerint tájékoztatja. Az Alkalmazás Üzemeltetője nem változtathatja meg a megadott adatokat. A fentieken túl az Alkalmazáson belüli egyes szolgáltatásokhoz (lásd a Nyilatkozat előző 1.4-es pontját) további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazás honlapjának az adott kiegészítő szolgáltatásokat leíró  aloldalain minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

2.6 Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Alkalmazás Üzemeltetője érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat az Alkalmazás Üzemeltetője csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Az Alkalmazás Üzemeltetője az adatkezelésre irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Amennyiben az Alkalmazás Üzemeltetője adatfeldolgozót vesz igénybe, az adatfeldolgozó személyéről a jelen Nyilatkozat keretében tájékozttja a Felhasználókat (lásd a Nyilatkozat 2.3-as pontját). Az adatfeldolgozó – bevonása esetén – csak az Alkalmazás Üzemeltetője adatfeldolgozással kapcsolatos döntéseinek végrehajtására jogosult, az Alkalmazás Üzemeltetője utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Alkalmazás Üzemeltetője felelősségét nem érinti. Az Alkalmazás Üzemeltetője az általa bevont adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha az adatfeldolgozási tevékenységet az Alkalmazás Üzemeltetője maga látta volna el.

Az Alkalmazás Üzemeltetője jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az adatok egyéb, a jelen Nyilatkozatban kifejezetten megadott céltól eltérő felhasználásra az Alkalmazás Üzemeltetője nem jogosult.

2.7 Reklámozási célú adatkezelés

Az Alkalmazás Üzemeltetője jogosult arra, hogy a Felhasználók regisztráció során megadott elérhetőségeit felhasználja arra a célra, hogy a Felhasználónak az Alkalmazás Üzemeltetőjével, az Alkalmazás Üzemeltetője tevékenységével, valamint az Alkalmazással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet és egyéb közlést, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A reklámozási célú adatkezeléshez a Felhasználónak külön, kifejezett hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia

Amennyiben a Felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást ahhoz, hogy az Alkalmazás Üzemeltetőjével, az Alkalmazás Üzemeltetője tevékenységével, valamint az Alkalmazással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet és egyéb közlést, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjenek a Felhasználó által megadott email címre, úgy ez a felhasználói döntés az Alkalmazás szolgáltatásainak igénybe vételét nem befolyásolja, a Felhasználó az Alkalmazás szolgáltatásait teljes körben igénybe veheti.

2.8 A Felhasználók jogai, a magánszféra védelme

A Felhasználónak az alábbi jogai vannak:

Tájékoztatáshoz való jog: a Felhasználónak joga van tájékozódni az Alkalmazás Üzemeltetője által kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés lényeges szempontjairól – a tájékoztatási kötelezettségének az Alkalmazás Üzemeltetője a jelen Nyilatkozattal tesz eleget.

Hozzáféréshez való jog: a Felhasználó kérhet tájékoztatást arról, hogy az Alkalmazás Üzemeltetője kezel-e az adott Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Az Alkalmazás Üzemeltetője a hozzáféréshez való jognak elsősorban a jelen Nyilatkozattal tesz eleget – ami tartalmazza az előző mondat szerinti információkat – azonban amennyiben a Felhasználó az Alkalmazás Üzemeltetőjét elektronikus levélben, az Alkalmazás honlapján feltüntetett elektronikus levélcímen a hozzáféréshez való jog gyakorlása körében közvetlenül is megkeresi, és felvilágosításokat kér, úgy a megkeresésben kért felvilágosításokat az Alkalmazás Üzemeltetője a megkeresés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül megadja.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Felhasználó a tájékoztatás kérés folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Felhasználó tájékoztatását az Alkalmazás Üzemeltetője csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Alkalmazás Üzemeltetője köteles a Felhasználóval a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az Alkalmazás Üzemeltetője ebben az esetben tájékoztatja a Felhasználót a jogorvoslati lehetőségekről.

Adatok helyesbítésének kérése: a Felhasználó jelezheti, hogy az Alkalmazás Üzemeltetője által kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. A helyesbítésre vonatkozó kérést a Felhasználó elektronikus levélben, az Alkalmazás honlapján feltüntetett elektronikus levélcímen kérheti, a helyesbítésre vonatkozó kérésnek az Alkalmazás Üzemeltetője a megkeresés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül tesz eleget.

Törléshez való jog: gyakorlására vonatkozó információkat lásd a Nyilatkozat fenti 2.2-es és 2.8-as pontjaiban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: a Felhasználó kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben – ez esetben az Alkalmazás Üzemeltetője továbbra is kezeli a Felhasználó személyes adatait, azonban azokat az Alkalmazás működéséhez nem használja fel. Az adatkezelés korlátozása pontosan ugyanolyan módon kérhető, mint az adattörlés, és az adatkezelés korlátozása az Alkalmazás használatával kapcsolatosan pontosan ugyanolyan következménnyel jár, mint a regisztrációkor megadott adatok törlése (a Felhasználó a továbbiakban az Alkalmazás szolgáltatásait nem veheti igénybe).

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Alkalmazás Üzemeltetője. Az adathordozhatóságra vonatkozó kérést a Felhasználó elektronikus levélben, az Alkalmazás honlapján feltüntetett elektronikus levélcímen kérheti, az adatokat az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználónak elektronikus levélben, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímére, a megkeresés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Alkalmazás Üzemeltetője általi kezelése ellen, amennyiben úgy véli, hogy az Alkalmazás Üzemeltetője nem a Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli azokat.

2.9 Adatbiztonság

Az Alkalmazás Üzemeltetője minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Alkalmazás Üzemeltetője az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

3. A Felhasználókra irányadó szabályok

3.1 A Felhasználó kötelességei és felelőssége

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Alkalmazás Üzemeltetője nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. A Felhasználó – és a Felhasználó érdekkörébe tartozó, az Alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő KATÁ-s vállalkozás (amennyiben az Alkalmazás szolgáltatásait a Felhasználó nem a maga, mint a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, hanem az általa képviselt, a KATA hatálya alá tartozó gazdasági társaság nevében veszi igénybe) – az Alkalmazást csak saját felelősségére használhatja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás kizárólag a KATÁ-s vállalkozások könnyvitelét, nyilvántartását segítő és támogató alkalmazás, nem minősíthető azonban professzionális és felelős könyvelési vgy adótanácsadási szolgáltatásnak, és ilyenek igénybe vételét nem helyettesíti.

A fentiek alapján az Alkalmazás Üzemeltetője nem vállal felelősséget a Felhasználót az Alkalmazás használata során ért olyan károkért, hátrányokért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó az Alkalmazás használata során nem a kellő körültekintéssel járt el, vagy az Alkalmazás felhasználási feltételei megsértette. Az Alkalmazás Üzemeltetője nem vállal felelősséget továbbá a Felhasználó, és a Felhasználó érdekkörébe tartozó KATÁ-s vállalkozás gazdálkodásáért, gazdálkodási döntéseiért, ezzel kapcsolatosan a Felhasználót és a Felhasználó érdekkörébe tartozó KATÁ-s vállalkozást ért károkért, elmaradt bevételekért vagy haszonért. Nem vállal továbbá felelősséget a Felhasználó, és a Felhasználó érdekkörébe tartozó KATÁ-s vállalkozás adózási, bejelentési és nyilvántartási kötelezettségei teljesítéséért, az ezek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért.

A Felhasználó és a Felhasználó érdekkörébe tartozó KATÁ-s vállalkozás köteles az Alkalmazás használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Felhasználó és a Felhasználó érdekkörébe tartozó KATÁ-s vállalkozás köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső számítógépi programalkotások (szoftverek), irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Alkalmazás rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Alkalmazás Üzemeltetője érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni az Alkalmazás működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Alkalmazás Üzemeltetője jó hírének, piaci reputációjának megsértésére, vagy rombolására, az Alkalmazás Üzemeltetője üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Alkalmazás informatikai biztonságát veszélyezteti.

A Felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Alkalmazás Üzemeltetője az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

3.2 Eljárás a szabálysértő Felhasználókkal szemben

Amennyiben a Felhasználó a regisztrációt nem a Nyilatkozat követelményeinek megfelelően végzi el (lásd a Nyilatkozat előző 1.2-es pontját), úgy az Alkalmazás igénybe vételére vonatkozó jogviszony a Felhasználó és az Alkalmazás Üzemeltetője között létre sem jön, ez esetben a jelen Nyilatkozat előző 1.2-es pontjának az „Alkalmazás szabálytalan igénybe véele és jogkövetkezményei” alcímben írtak irányadóak.

Amennyiben a regisztráció érvényesen létrejön, de ezt követően bármikor a Felhasználó vagy a Felhasználó érdekkörébe tartozó KATÁ-s vállalkozás a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a Felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az Alkalmazás szolgáltatásait nem veheti igénybe. Amennyiben a Felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Alkalmazás Üzemeltetője az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

4. Az Alkalmazás Üzemeltetője felelősségének kizárása és korlátozása

4.1 A szolgáltatás folytonossága:

Az Alkalmazás Üzemeltetője vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Alkalmazás Üzemeltetője nem szavatolja az Alkalmazás elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazás működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználók jogellenes vagy a Nyilatkozat feltételeit sértő magatartásáért és az abból sármazó jogkövetkezményekért felelősséget nem vállal.

4.2 Az Alkalmazás Üzemeltetője felelősségének korlátozása

 1. Az Alkalmazás Üzemeltetőjének a Felhasználó felé vállalt felelőssége az alábbiakra korlátozott:
 • halál, testi sérülés vagy betegség esetén az ezzel okozott teljes kár megtérítése;
 • dologi javakat ért közvetlen kár megtérítése összesen maximum 100.000,-Ft (azázezer forint),;
 • a Niylatkozat bármely egyéb rendelkezésének az Alkalmazás Üzemeltetője általi megszegésével okozott egyéb közvetlen kár megtérítése összesen maximum 50.000,- Ft (ötvenezer forint) értékig.
 1. Az Alkalmazás Üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal közvetett, következményi, különleges kárért, elmaradt haszonért, elmaradt munkabérért, elmaradt jövedelemért vagy munkabér, egyéb jövedelem kiesésből eredő károkért.
 2. A fenti a)-b) pontokban szereplő felelősségkorlátozási kikötések nem vonatkoznak azokra az esetekre, amelyekben a kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés szerint a felelősség nem korlátozható.
 3. Az Alkalmazás Üzemeltetőjével szemben, szerződésszegése esetén csak a jelen Nyilatkozatban meghatározott jogkövetkezmények érvényesíthetők, a Ptk. szerződésszegésből eredő károk megtérítésére vonatkozó rendelkezései szerint. A Felhasználó kártérítési igényt az Alkalmazás Üzemeltetőjével szemben a kár bekövetkeztétől számított 18 (tizennyolc) hónapos jogvesztő határidőn belül jogosult érvényesíteni.
 4. A jelen Nyilatkozatban meghatározott felelősségkorlátozó kikötéseket a Felhasználó – és a Felhasználó érdekkörébe tartozó KATÁ-s vállalkozás nevében is – a regisztrációkor, a Nyilatkozat feltételei elfogadásakor fogadja el.

5. A Felhasználók jogainak érvényesítése

Ha az Alkalmazás Üzemeltetője a Felhasználó által az Alkalmazás Üzemeltetőjéhez intézett, a jelen Nyilatkozat 2.8-as pontjában felsorolt bármely felhasználói jog gyakorlására irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az Alkalmazás Üzemeltetője tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A bírósághoz fordulás, vagy a Hatóság eljárása kezdeményezésére nyitva álló határidő az Alkalmazás Üzemeltetője döntésének a Felhasználó általi kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári nap.

A kérelem teljesítése során az Alkalmazás Üzemeltetője az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az Alkalmazás Üzemeltetőjének tevékenysége, az Alkalmazás Üzemeltetője által megvalósított személyes adatkezelés a Felhasználó személyes adatai védelméhez való joga megsértését valósítja meg, ez esetben fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti a Hatóság vizsgálatát. A Hatósághoz fordulásnak nincs határideje.

A Hatóság elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

KATÁZOM applikáció

1 évig ingyenes
új funkciókkal bővült!

 • Számlák, e-számlák, nyugták, napi pénztárzárások rögzítése, nyilvántartása.
 • Időarányos összeghatár figyelő
 • Havi rendszeres kötelezettség figyelő
 • NAV ellenőrzéskor is használhatod
 • ELKÉSZÜL A 2020-as Bevallás mintád.
 • Billingo integráció (API-n keresztül)

Töltsd le és próbáld ki még ma! Kattints ide: